د سرو او سپينو زرو او نغدو پيسو د زکات نصاب (په غږ کې)

د سپينو زرو زکات او د هغه نصاب

د سرو زرو زکات او د هغه نصاب

د نغدو پيسو زکات او د هغه نصاب

د زکات د حساب عملي مثالونه او نور معاصر مسائل

فايل ښکته کړئ

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 13 times, 1 visits today)