اسلام او ديموکراسي

اسلام او ديموکراسي

ډيموکراسي د زمانې بت (لومړۍ برخه )

ډيموکراسي د زمانې بت (دوهمه برخه )

ډيموکراسي د زمانې بت (دريمه برخه )

ډيموکراسي د زمانې بت (څلورمه برخه )

ډيموکراسي د زمانې بت (پنځمه د پای برخه )

[قانون منع خشونت عليه زنان] سراسر د اسلام خلاف سيکولار قانون دی

د [قانون منع خشونت عليه زنان] سيکولر قانون دوهمه برخه

د [قانون منع خشونت ] سيکولر قانون دريمه برخه

د [ قانون منع خشونت ] سيکولر قانون څلورمه برخه

د [ قانون منع خشونت ] سيکولر قانون پنځه برخه

د [ قانون منع خشونت ] سيکولر قانون شيږمه برخه

  اسلام ولی له ديموکراسۍ سره په ټکر کې دی ؟

 په اسلامې امت کې د ناوليې ډيموکراسۍ ناخوالي – اوله برخه

 په اسلامې امت کې د غربي ديموکراسې اهداف – دوهمه برخه

د ديموکراسۍ پايلې د تعليمي نصاب بدلول ، ټولنه فاسدول او کورنی نظام نړول

په اسلامې امت کې د ډیموکراسۍ ناوليې پايلې د سود او موسيقۍ رواجول

 د غربي ديموکراسۍ ناوليې پايلې غربي تهذيب رواجول

 د غربي ديموکراسۍ ناوليې پايلې دين له سياست څخه جلا کول

 په افغانستان کې د ديموکراسۍ ناخوالې او اهداف – قضايي نظام بدلول

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 667 times, 1 visits today)

3 تعليقات

  1. salaamona ddeera manana Allah de ajar dar kare deer kha matalib de likali Allah de sta pa poha ke barakat achave

  2. جزاک الله خیر

  3. mohammadumarmangal

    جزاك‏ ‏الله دير‏ په زره پوری معلومات