اسلامې دعوت

د الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضيلت او اهميت :

امر بالمعروف او نهی عن المنکر څه وخت فرض عين ګرځي ؟

د اسلامي دعوت اهداف

د نبوت سلسله ختمه شوې د دعوت مسئوليت امت ته سپارل شوی

هر يو مسئول دی نو د خپلو مسئوليتونو خيال كوﺉ

د أمر بالمعروف د ترک کولو خطرناکې پايلې

څوک چې د فساد او منکراتو پر وړاندې حتی د زړه کرکه هم ونه لري

د عصر نصيحت

♣♣♣♣♣♣♣

د أمر بالمعروف او نهی عن المنکر اصول او قواعد

لومړۍ قاعده (د معروف او منکر پيژندلو اصل شريعت دی)

دوهمه قاعده (علم او بصيرت)

دريمه قاعده (د منکر څخه د انکار پيژندلو شرايط)

څلورمه قاعده ( انکار د مراتبو پيژندل )

په لاس ، ژبه او زړه سره د انکار او منع کولو شرطونه

پنځمه قاعده (د اهم شي مخکې والی)

شپږمه قاعده (مصالح او مفاسد په نظر کې نيول)

اومه قاعده (لومړۍ څيړنه او ثبوت)

د اسلامي دعوت طريقه

په دعوت کې حکمت

اسلام ته د غير مسلمو د بلنې طريقه

د خپل نفس سره د محاسبې 44 سوالونه

♣♣♣♣♣♣

مسلمانې خويندې

دعوتګره ښځه

په مسلمانو خويندو أمر بالمعروف او نهی عن المنکر فرض دی

مسلمانې خور ته څو مختصر نصيحتونه

ای خورې !

د ښځو انحرافات (نا رواه کارونه ) لومړی برخه

د ښځو انحرافات (نا رواه کارونه ) دوهمه برخه

♣♣♣♣♣

د دعوت افکار او وسائل

په جومات کې د دعوت الی الله وسائل او افکار

په مدارسو او مکاتبو کې د خير د خپرولو طريقه

په روغتونو کې د دعوت الی الله وسائل او افکار

د مسلمان طبيب لپاره د دعوت وسائل او افکار

د اسلامي دعوت معاصر وسايل

داعي معلم

څنګه پخپل کور کې يو داعي شې ؟

د کلي د خلکو آواز: ای د دين عالمه چيرې ياست؟

علماؤ ته د ټولنې پر وړاندې ستر مسئوليت متوجه دی

د ټولنې د اصلاح لومړۍ وسيله : أمر بالمعروف او نهی عن المنکر

د ټولنې د اصلاح دوهمه وسيله : جوماتونه

د ټولنې د اصلاح دريمه وسيله – د کورنۍ اصلاح

د ټولنې د اصلاح څلورمه وسيله : مدارس او مکاتب

♣♣♣

د غير مسلمو سره د دعوت اصول

رد الحاد او د الله تعالی پر وجود د اثبات دلائل

د الله تعالی پر وجود باندې حسي او عقلي دلائل

د الله تعالی پر وجود باندې قرآني دلائل

د ملحد د عقل تول

د دين څخه فرار او بغاوت د څه لپاره ؟

د مشرکينو سره د دعوت اسلوب

د شرک د پيدايښت سبب

د اهل کتاب سره د دعوت اسلوب

يهوديت

د مسلمانانو تر ټولو سخت دوښمنان يهود دي

د يهوديت د تحريف شويو عقائدو رد

د مسيحيت عقيده

د مسیحيت د تحريف شويو عقائدو رد

د مسيحيت د نسخ او تحريف دلائل

د نصارا د علماوو اعترافات

د تنصير (مسيحيت ته د دعوت ) اهداف

اسلامي هيوادونو ته د تنصير د داخليدو اسباب

د غير مسلمو سره د دعوت اسلوب (د رسالت اثبات)

د قرآن عبارتي او لفظې اعجاز

دوهم- د قرآنکريم علمي اعجاز

دريم- د قرآنکريم د ابديت او خلود اعجاز

د شرق القمر او اسراء او معراج معجزې

د هوا ، حيوان او ګاڼو د شهادت معجزې

د مسلمانانو سره د دعوت اسلوب

لومړی : موعظه حسنه

دوهم : الترغيب او الترهيب

د ترغيب ډولونه

د ترهيب ډولونه

په دنيا کې د ګناهونو عواقب او خطرناکې پايلې

د پخوانيو سرکشه امتونو د عواقبو بيان

 

Print Friendly, PDF & Email