علوم القرآن

د علوم القرآن تعريف او هدف

د علوم القرآن د حاصولو اهميت

علوم القرآن کله مينځته راغی ؟

د علوم القرآن د تدوين پيل

د قرآنکريم تعريف

د قرآنکريم او حديث قدسي تر مينځ ځينې فرقونه

د قرآنکريم فضيلت

د قرآن د زده کړي او نورو ته د ور زده کولو فضيلت

د قرآنکريم د تلاوت فضائل

د قرآنکريم شفاعت

دری ډلې به بې حسابه جنت ته داخليږي

د قرآنکريم د ځينو سورتونو او آيتونو فضيلت او بې شميره ګټې

د قرآنکريم د تلاوت آداب

♣♣♣♣♣

د وحی پيل

د وحی تعريف (پيژندنه)

د وحې اقسام

وحی ته د امت اړتيا

بيت العزت ته د قرآن د يو ځل نزول حکمت

♣♣♣♣♣

علم اسباب نزول (شأنزول)

د اسباب نزول د پيژندلو فوائد

د اسباب نزول پيژندلو طريقه

♣♣♣♣♣

تاريخ القرآن (علم مکي والمدني)

د مکې او مدني سورتونو پيژندلو ضوابط

د مکي او مدني سورتونو پيژندلو فوائد

♣♣♣♣♣

د قرآنکريم ترتيب او جمع

اول – په دور نبوي صلی الله عليه وسلم کې د قرآن کتابت

دوهم – دور ابوبکر صديق رضی الله عنه

دريم –دوره عثمان رضی الله عنه

د آيت او سورت پيژندنه

د قرآنکريم د سورتونو ، آيتونو ، کلماتو او نورو شمير

♣♣♣♣♣

علم تفسير

د علم تفسير پيدايښ

د علم تفسير منابع

د علم تفسير ډولونه

علم اصول تفسير

د مفسر شرطونه

♣♣♣♣♣

علم الناسخ والمنسوخ

د نسخ حکمت

د منسوخ شويو آيتونو ډولونه

د نسخ ډولونه

♣♣♣♣♣

د قرآنکريم اعجاز

لومړی – عبارتي او لفظي اعجاز

د سورت «الکوثر» د فصاحت او بلاغت اعجاز

دوهم – د قرآنکريم علمي اعجاز

۱- د روم د فتحې خبر

۲- د بحرونو د طبقو خبر

۳- د لمر، ځمکې او سپوژمۍ ګردش

۴- د مور په رحم کې د انسان د پيدايش خبر

۵- د فرعون د غرق کېدو خبر

دريم- د ابديت او خلود اعجاز

څلورم- د نړيوالتوب اعجاز

♣♣♣♣♣

علم محکم و متشابه

علم القراءات

د قرآئت د اختلاف حکمت

د علم قرائت اووه مشهور ائمه کرام

د قرآنکريم تعليم او حفظ

إعراب القرآن الكريم

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 303 times, 1 visits today)

اترك تعليقاً