د احاديثو معتبر کتابونه او علم حديث

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

علم حدیث

حديث پوهنه

د علم حديث ارزښت او اهميت
ضروری  تعریفات
د حديث اقسام
د حديث اقسام چا ته د منسوب په اعتبار
د حديث يا خبر اقسام د سندونو د شمير له مخې
د احاديثو تقسيم د قبول او رد په اعتبار
ضعيف حديث
د راوي د عدالت د اعتراض په سبب ضعيف روايت
د راوي په ضبط او حافظې د اعتراض په سبب ضعيف روايت

د علم الحديث خلاصه (جدول)

د احاديثو د کتابونو ليکوالان

د صحيح البخاري مؤلف امام بخاري لنډه پيژندنه

د امام مسلم او امام ترمذې لنډه پيژندنه

ابؤداود ، ابن ماجه او نسائي

ابن ماجه ، مسند احمد او موطا امام مالک

مسند ابی حنيفه ،حاکم ،ابن خزيمه او ابن حبان

د احاديثو کتابونه

 

صحيح البخاری عربي

فتح الباري شرح صحيح البخاري

صحيح البخاري ترجمه فارسي

صحيح مسلم

شرح مسلم – امام نووي

صحيح مسلم ترجمه فارسي

سنن ابوداؤد

سنن الترمذي

سنن ابن ماجه

سنن الدارمي

الطبرانی

صحيح ابن حبان

مستدرک حاکم

مسند ابو حنيفه

ترتيب مسند امام ابی حنيفة علی الابواب الفقهية

شرح مسند ابی حنيفه

مسند امام شافعي

موطأ امام مالک

مسند امام احمد

ریاض الصالحين ترجمه فارسي

د احاديثو د اسنادو څيړل

برنامج موسوعة الحديث شريف

آنلاين احاديث

د محمد صلی الله عليه وسلم په اړه د نړی د پوهانو نظرونه (داکتر سيد خاليد راشد)

شرح الأربعين النووية – د امام نووي څلويښت حديثونه شرحه

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 347 times, 1 visits today)